natječaji

Glazbena škola Pavla Markovca

10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 9

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) u okviru programa HZZ-a za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u javnim službama, ravnatelj Glazbene škole Pavla Markovca raspisuje

N A T JE Č A J

za radno mjesto

1. STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA (M/Ž) pripravnik na određeno puno radno vrijeme-novootvoreni poslovi 1 izvršitelj

 • trajanje pripravništva 12 mjeseci, sukladno ugovoru o radu na određeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno)

 • mjera za stjecanje prvog radnog iskustva – osposobljavanje za rad na radnom mjestu psihologa

Kandidati za ovo radno mjesto moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama (NN 1/96 i 80/99)

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

  • zamolbu,

  • životopis,

  • presliku diplome kao dokaz stručne spreme,

  • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili e-izvadak

  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prilikom izbora kandidata, predloženi kandidat će predočiti izvornik.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pored navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete mjera potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti nezaposlene osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

S kandidatima koji udovoljavaju navedenim uvjetima obavit će se razgovor. U slučaju da kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.

Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Molimo kandidate da obavezno u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.

Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, na adresu: Glazbena škola Pavla Markovca, 10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 9 s naznakom „Prijava za radno mjesto stručnog suradnika“

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Pavla Markovca za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Ravnatelj:

Josip Vrbanec, prof.

U Zagrebu, 09. studenog 2018.

KLASA: 602-03/18-01/01-01

URBROJ: 251-336-18-119

joomla template 1.6